AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lên men 27 gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được V lít CO2. Giá trị của V là

  • A. 1,68. 
  • B. 6,72. 
  • C. 13,44. 
  • D. 3,36.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nCO2 lý thuyết = 2.nC6H12O6 = 0,3 mol

  nCO2 thực tế = 0,3.50% = 0,15 mol

  V = 3,36 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>