ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

  • A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930)
  • B. Luận cương chính trị tháng 10/1930
  • C. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương (6/1932)
  • D. Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95609

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1