ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10/1930 là?

  • A. Phương hướng chiến lược cách mạng
  • B. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng
  • C. Vai trò lãnh đạo cách mạng
  • D. Phương pháp cách mạng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 95612

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1