• Câu hỏi:

  Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân

  Trào – Tuyên Quang trong thời gian nào?

  • A. 12 - 15/8/1941
  • B. 13 - 15/8/1945
  • C. 14 - 17/8/1945
  • D. 15 - 20/8/1945

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC