YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất X mạch hở tạo bởi axit cacboxylic Y và ancol đa chức Z. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 1,792 lít CO2 và 1,44 gam nước. Lấy 0,15 mol Z vào bình chứa Na dư, kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít H2; đồng thời khối lượng bình tăng 11,1 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần 5,376 lít O2, thu được 4,704 lít CO2 và 3,6 gam nước. Các khí đo đktc. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:

  • A. 11,63%       
  • B. 23,26%     
  • C. 17,44%  
  • D. 21,51%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  0,15 mol Z + Na → 0,15 mol H2

  ⇒ Z là ancol 2 chức.

  mbình tăng = \({m_Z} - {m_{{H_2}}} = 11,1g \Rightarrow {m_Z} = 11,1 + 2.0,15 = 11,4\)

  \( \Rightarrow {M_Z} = \frac{{11,4}}{{0,15}} = 76 \Rightarrow \) Ancol Z là C3H6(OH)2.

  Y + O2 → 0,08 mol CO2 + 0,08 mol H2O

  ⇒ Y là axit no, đơn chức, mạch hở.

  0,05 mol E + 0,24 mol O2 → 0,21 mol CO2 + 0,2 mol H2O.

  Đặt số mol của X, Y, Z trong E lần lượt là x, y, z.

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 0,05\\ {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} = x - z = 0,21 - 0,2 = 0,01\\ \to 4x + 2y + 2z + 2.0,24 = 2.0,21 + 0,2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,02\\ y = 0,02\\ z = 0,01 \end{array} \right.\\ \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = \left( {3 + 2{C_Y}} \right).0,02 + {C_Y}.0,02 + 3.0,01 = 0,21 \to {C_Y} = 2\\ \Rightarrow \% {m_Y} = \frac{{60.0,02}}{{\left( {76 + 2.60 - 2.18} \right).0,02 + 60.0,02 + 76.0,01}}.100\% = 23,26\% \end{array}\)

   

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91127

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA