AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo % về khối lượng của K2O trong phân.
  • B. Phân đạm cung cấp nitơ cho cây trồng dưới dạng ion NH4+ hoặc NO3.
  • C. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo % về khối lượng của kali trong phân.
  • D. Supephotphat đơn có thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A sai. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo % về khối lượng của P2O5 trong phân.

  B đúng. NH4+ và NO3 là 2 dạng ion cung cấp đạm mà dễ tan, cây dễ hấp thu.

  C sai. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo % về khối lượng của K2O trong phân.

  D sai. Supephotphat đơn có thành phần chính là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>