YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3.

  (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

  (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4.

  (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.

  (5) Điện phân dung dịch KNO3 với điện cực trơ, có màng ngăn.

  (6) Điện phân dung dịch Fe2(SO4)3 đến khi catot có khí thoát ra.

  (7) Cho Na vào dung dịch MgSO4.

  (8) Nhiệt phân Hg(NO3)2.

  (9) Nhiệt phân AgNO3.

  (10) Dẫn khí H2 qua Cr2O3 nung ở nhiệt độ cao.

  (11) Sục khí H2S vào dung dịch AgNO3.

  (12) Cho Zn dư vào dung dịch CrCl3.

  Số thí nghiệm có tạo thành kim loại là:

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (1) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

  (2) Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

  (3) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

  (4) CO + CuO → Cu + CO2

  (5) 2H2O → 2H2 + O2

  (6) 2Fe2(SO4)3 + 2H2O → 4FeSO4 + O2 + 2H2SO4

       2FeSO4 + 2H2O → 2Fe + O2 + 2H2SO4

       2H2O → 2H2 + O2

  (7) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

       2NaOH + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2

  (8) Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 + O2

  (9) AgNO3 → Ag + NO2 +  O2

  (10) 3H2 + Cr2O3  → 2Cr + 3H2O

  (11) H2S + 2AgNO3 → Ag2S + 2HNO3

  (12) Zn + 2CrCl3 → ZnCl2 + 2CrCl2

       Zn + CrCl2 → ZnCl2 + Cr

  Có tất cả 7 phản ứng tạo thành kim loại.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91130

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA