YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là

  • A. 0,6.        
  • B. 0,5.         
  • C. 0,3.       
  • D. 0,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận thấy các chất hữu cơ trong X đều có 3C

  ⇒ nchất hữu cơ = \( \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{3} = \frac{{30,24}}{{22,4.3}} = 0,45\) mol

  \({n_{{H_2}}} = 0,75 - 0,45 = 0,3\) mol

  \(\frac{{{M_Y}}}{{{M_X}}} = 1,25;{m_X} = {m_Y} \Rightarrow \frac{{{n_X}}}{{{n_Y}}} = 1,25 \Rightarrow {n_Y} = \frac{{0,75}}{{1,25}} = 0,6\)mol

  \( \to {n_{{H_2}{\rm{ phan ung}}}} = {n_X} - {n_Y} = 0,15\)mol

  \(BTKL(\pi ):{n_{B{r_2}}} = 0,45 - 0,15 = 0,3\)mol

  0,6 mol Y phản ứng hết với 0,3 mol Br2.

  ⇒ 0,1 mol Y phản ứng hết với 0,05 mol Br2.

   \( \Rightarrow V = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 0,5\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA