AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức phân tử nào sau đây phù hợp với một este no, mạch hở?

  • A. C12H16O10.     
  • B. C10H20O4.      
  • C. C11H16O10.      
  • D. C13H15O13.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt CTTQ của este là: CxHyO2z

  Este no, mạch hở có độ bội liên kết  \(k = \frac{{2x + 2 - y}}{2} = z \Leftrightarrow 2x + 2 - y = 2z\)

  Thử các đáp án chỉ thấy có công thức A phù hợp (x = 12, y = 16, z = 5 ).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>