• Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (mạch hở, phân tử có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít khí O2 ở đktc, thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 0,15 mol hỗn hợp ancol. Giá trị của V gần nhất với:

  • A. 11,8       
  • B. 12,9        
  • C. 24,6      
  • D. 23,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{10,08}}{{22,4}} = 0,45;{n_{{H_2}O}} = \frac{{7,2}}{{18}} = 0,4;{n_X} = {n_{ancol}} = 0,15\)

  ⇒ Số C của ancol và este \( = \frac{{0,45}}{{0,15}} = 3\)

  ⇒ Este có thể là CH3COOCH3, HCOOC2H5.

  Số H trung bình  \(= \frac{{2.0,4}}{{0,15}} = 5,33\)

  ⇒ Ancol là  \(CH \equiv CC{H_2}OH\)

  Đặt số mol ancol, este trong X lần lượt là a, b.

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a + b = 0,15\\ 2a + 3b = 0,4 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 0,05\\ b = 0,1 \end{array} \right.\\ \to {n_{{O_2}}} = 2.0,45 + 0,4 - \left( {0,05 + 2.0,1} \right) = 1,05 \to {V_{{O_2}}} = 23,52 \end{array}\)

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC