• Câu hỏi:

  Hòa tan hết 25 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit sắt (trong hỗn hợp X oxi chiếm 16,8% về khối lượng) cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp A chứa b mol HCl và 0,25 mol HNO3 thu được 1,68 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu được m gam kết tủa và dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất với m là:

  • A. 90
  • B. 100
  • C. 110
  • D. 80

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({n_O} = \frac{{16,8\% .25}}{{16}} = 0,2625\)

  Đặt số mol Cu, Fe trong X lần lượt là x, y.

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 64x + 56y + 16.0,2625 = 25\\ {m_{CuO}} + {m_{F{e_2}{O_3}}} = 80x + 160.\frac{y}{2} = 28 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,15\\ y = 0,2 \end{array} \right.\)

   Trong dung dịch Y:

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{F{e^{2 + }}}} + {n_{F{e^{3 + }}}} = 0,2{\rm{ }}mol\\ \to 2{n_{F{e^{2 + }}}} + 3{n_{F{e^{3 + }}}} + 2.0,15 = 2.0,2625 + 3.\frac{{1,68}}{{22,4}} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{F{e^{2 + }}}} = 0,15{\rm{ mol}}\\ {{\rm{n}}_{F{e^{3 + }}}} = 0,05{\rm{ mol}} \end{array} \right.\\ \to {n_{NO_3^ - (Y)}} = 0,25 - 0,075 = 0,175\\ \to b = 2.0,15 + 3.0,05 + 2.0,15 - 0,175 = 0,575\\ \Rightarrow m = {m_{AgCl}} + {m_{Ag}} = 143,5.0,575 + 108.0,15 = 98,7125 \end{array}\)

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC