YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Phenol (C6H5OH) phản ứng được với dung dịch NaOH, tạo ra muối và nước.
  • B. Phân tử phenol có nhóm –OH.
  • C. Phân tử phenol có vòng benzen.
  • D. Phenol có tính bazơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A đúng. Phương trình phản ứng: 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

  B và C đúng. CTCT của phenol là C6H5OH

  D sai. Phenol có tính acid yếu.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91039

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA