• Câu hỏi:

  Cho các chất: Al, Fe3O4, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr2O3, Cr(OH)3. Số chất tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH loãng?

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH loãng là: Al, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr(OH)3.

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

  NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

  9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

  Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

  Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

  Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC