ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm axit no, mạch hở, đơn chức và este no, mạch hở, đơn chức luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

  (b) Phân tử khối của hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O luôn là số chẵn.

  (c) Số nguyên tử hiđro trong phân tử amin luôn là số lẻ.

  (d) Dung dịch fructozơ bị oxi hóa bởi H2 (xúc tác Ni, t°) tạo ra sobitol.

  (e) Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc vì phân tử không có nhóm -OH hemiaxetal.

  (f) Este tạo bởi axit no, 2 chức, mạch hở và ancol no, hai chức, mạch hở luôn có công thức dạng .

  (g) Đa số các polime dễ tan trong các dung môi hữu cơ như benzen, ete, xăng.

  (h) Các amino axit là các chất lỏng, có nhiệt độ sôi cao.

  (i) Anilin có tên thay thế là phenylamin.

  (k) Đường mía, đường củ cải, đường thốt nốt, đường mạch nha đều có thành phần chính là saccarozơ.

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (a) Đúng. Axit no, mạch hở, đơn chức và este no, mạch hở, đơn chức có CTTQ là CnH2nO2.

  (b) Đúng. Một hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O có CTTQ là CnH2n+2-2kOm. (là một số chẵn).

  (c) Sai. Điamin có số nguyên tử H chẵn.

  (d) Sai. Dung dịch fructozơ bị khử bởi H2 (xúc tác Ni, t°) tạo ra sobitol.

  (e) Đúng.

  (f) Đúng. Este no, có 2 chức –COO– và 1 vòng nên độ bội liên kết  công thức dạng CnH2n-4O4.

  (g) Sai. Đa số các polime không tan trong các dung môi hữu cơ như benzen, ete, xăng

  (h) Sai. Các amino axit là các chất rắn, có nhiệt độ sôi cao.

  (i) Đúng. Anilin có tên thay thế là phenylamin.

  (k) Sai. Đường mạch nha đều có thành phần chính là maltozơ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>