• Câu hỏi:

  Bố trí một sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ:

  Biết rằng ở bình (2) có các điều kiện phản ứng đầy đủ và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sản phẩm và khí dư đều thoát hết khỏi bình (1). Hiệu suất của phản ứng hợp nước trong bình (1) là

  • A. 80%.        
  • B. 90%.        
  • C. 75%.      
  • D. 25%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khí A gồm CH3CHO (x mol) và C2H2 (y mol)

  \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 44x + 26y = 2,02\\ {m_{Ag}} + {m_{A{g_2}{C_2}}} = 108.2x + 240y = 11,04 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 0,04\\ y = 0,01 \end{array} \right.\)

  ⇒ Hiệu suất hợp nước trong bình (1):  \(H\% = \frac{{0,04}}{{0,04 + 0,01}}.100\% = 80\% \)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC