YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:

  • A. 15,6    
  • B. 19,5      
  • C. 27,3    
  • D. 16,9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy đổi 15,15 gam hỗn hợp X thành Ca, Al và C. Xét quá trình đốt hỗn hợp khí Z, ta có hệ sau:

  \(\left\{ \begin{array}{l} 40{n_{Ca}} + 27{n_{Al}} + 12{n_C} = {m_X}\\ {n_C} = {n_{C{O_2}}}\\ 2{n_{Ca}} + 3{n_{Al}} + 4{n_C} = 4{n_{{O_2}}}\\ {n_{{O_2}}} = \frac{{0,2.2 + 0,525}}{2} \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} 40{n_{Ca}} + 27{n_{Al}} + 12{n_C} = 15,15\\ {n_C} = 0,2\\ 2{n_{Ca}} + 3{n_{Al}} = 1,05 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {n_{Ca}} = 0,15{\rm{ mol}}\\ {{\rm{n}}_{Al}} = 0,25{\rm{ mol}}\\ {{\rm{n}}_C} = 0,2{\rm{ mol}} \end{array} \right.\)

  Dung dịch Y gồm Ca2+ (0,15 mol), AlO2 (0,25 mol) và OH. Xét dung dịch Y có:

  \(BDT:{n_{O{H^ - }}} = 2{n_{C{a^{2 + }}}} - {n_{AlO_2^ - }} = 0,05\)

  Khi cho 0,4 mol HCl tác dụng với dung dịch Y ta nhận thấy:  \({n_{Al{O_2}^ - }} < {n_{{H^ + }}} - {n_{O{H^ - }}} < 4{n_{Al{O_2}^ - }}\)

  \( \Rightarrow {n_{Al{{(OH)}_3}}} = \frac{{4{n_{Al{O_2}^ - }} - \left( {{n_{{H^ + }}} - {n_{O{H^ - }}}} \right)}}{3} = \frac{{13}}{{60}}\)

  mAl(OH)3 = 16,9 gam

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA