YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Saccarozơ và axit fomic đều có phản ứng:

  • A. Thủy phân trong môi trường axit.  
  • B. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
  • C. Với AgNO3 trong dung dịch NH3.     
  • D. Với dung dịch NaCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A sai. Axit fomic không bị thủy phân trong môi trường acid.

  B đúng. Saccarozơ có nhiều nhóm –OH gắn với C liền kề nên tạo phức được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

  2HCOOH + Cu(OH)2 → (HCOO)2Cu + 2H2O

  C đúng. Saccarozơ là đường không khử, không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

  D đúng. Cả 2 chất đều không phản ứng với NaCl.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA