YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với  Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

  • A. thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộc.
  • B. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng. 
  • C. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
  • D. thành lập hình thức chính quyền công nông binh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA