• Câu hỏi:

  Đối với cách mạng miền Nam,  Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 1 - 1959) chủ trương

  • A. sử dụng bạo lực cách mạng.  
  • B. đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử. 
  • C. đẩy mạnh chiến tranh du kích.
  • D. kết hợp đấu tranh chính trị và ngoại giao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC