YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 20 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 20 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6;              b) -4x < 12;

c) -x > 4;                     d) 1,5x > -9.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(0,3x > 0,6\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{10}{3}.0,3x > 0,6.\dfrac{10}{3}\) (nhân cả 2 vế với \(\dfrac{10}{3}>0\))

\(\Leftrightarrow x > 2\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x> 2\).

Câu b:

\(-4x < 12 \)

\( \Leftrightarrow \left( { - \dfrac{1}{4}} \right).( - 4x) > 12.\left( { - \dfrac{1}{4}} \right)\) (nhân cả 2 vế với \(\dfrac{-1}{4}<0\))

\(\Leftrightarrow x > -3\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x > -3\).

Câu c:

\(-x > 4\)

\(\Leftrightarrow \left( { - x} \right).\left( { - 1} \right) < 4.\left( { - 1} \right)\) (nhân cả 2 vế với \(-1<0\))

\(\Leftrightarrow x < -4\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x < -4\).

Câu d:

\(1,5x > -9\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{3}{2}x > - 9\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{2}{3}.\dfrac{3}{2}x > - 9.\dfrac{2}{3}\) (nhân cả 2 vế với \(\dfrac{2}{3}>0\))

\(\Leftrightarrow x > -6\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x > -6\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 19 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 21 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 22 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 23 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 24 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 28 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 30 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 32 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 33 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 34 trang 49 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 40 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 41 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 42 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 43 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 44 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 45 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 46 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 47 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 48 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 49 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 50 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 51 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 52 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 53 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 54 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 55 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 56 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 57 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 58 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 59 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 60 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 61 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 62 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 63 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 64 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.1 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.2 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.3 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.4 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON