Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 31 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

\(a) \ \ 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(b) \ \ 2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31:

Câu a:

\(8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>5x-2x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>3x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3x+6-3x-3\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3\)

\(\Leftrightarrow x> \frac{8}{3}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x> \frac{8}{3}\)

Câu b:

\(2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2-8x+9x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2+x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x-12x^2-x>-6\)

\(\Leftrightarrow -3x>-6\)

\(\Leftrightarrow x<2\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x<2\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 31 trang 48 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Với những giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức (x + 1)2 - 4 không lớn hơn giá trị của biểu thức (x - 3)2

  • A. \(x < \frac{3}{2}\)
  • B. \(x > \frac{3}{2}\)
  • C. \(x \le \frac{3}{2}\)
  • D. \(x \ge \frac{3}{2}\)
 • Hong Van
  Bài 60 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Tìm số nguyên \(x\) bé nhất thỏa mã mỗi bất phương trình sau :

  a) \(0,2x+3,2>1,5\)

  b) \(4,2-\left(3-0,4x\right)>0,1x+0,5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  So sánh số a với số b nếu :

  a) \(x< 5\Leftrightarrow\left(a-b\right)x< 5\left(a-b\right)\)

  b) \(x>2\Leftrightarrow\left(a-b\right)x< 2\left(a-b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Hãy cho biết số nào trong các số \(\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{7};-\dfrac{4}{5}\) là nghiệm của bất phương trình :

                         \(5-3x< \left(4+2x\right)-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 57)

  Với giá trị nào của \(x\) thì :

  a) Giá trị phân thức \(\dfrac{5-2x}{6}\) lớn hớn giá trị phân thức \(\dfrac{5x-2}{3}\) ?

  b) Giá trị phân thức \(\dfrac{1,5-x}{5}\) nhỏ hơn giá trị phân thức \(\dfrac{4x+5}{2}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 8x + 9y=48

  Tìm GTLN của P= x.y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn