YOMEDIA

Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 31 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

\(a) \ \ 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(b) \ \ 2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31:

Câu a:

\(8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>5x-2x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x + 3x+3>3x+6\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3x+6-3x-3\)

\(\Leftrightarrow 8x > 3\)

\(\Leftrightarrow x> \frac{8}{3}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x> \frac{8}{3}\)

Câu b:

\(2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2-8x+9x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x>12x^2+x-6\)

\(\Leftrightarrow 12x^2-2x-12x^2-x>-6\)

\(\Leftrightarrow -3x>-6\)

\(\Leftrightarrow x<2\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x<2\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • cuc trang
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 59)

  Chọn đáp án đúng :

  Bất phương bậc nhất \(2x-1>1\) có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ sau :

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 59)

  Chọn đáp án đúng cho các khẳng định sau :

  Bất phương trình \(x-2< 1\) tương đương với bất phương trình sau :

  (A) \(x>3\)                              (B) \(x\le3\)

  (C) \(x-1>2\)                       (D) \(x-1< 2\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi
  Bài 64 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Tìm các số tự nhiên \(n\) thỏa mãn mỗi bất phương trình sau :

  a) \(3\left(5-4n\right)+\left(27+2n\right)>0\)

  b) \(\left(n+2\right)^2-\left(n-3\right)\left(n+3\right)\le40\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 63 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Giải các bất phương trình :

  a) \(\dfrac{1-2x}{4}-2< \dfrac{1-5x}{8}\)

  b) \(\dfrac{x-1}{4}-1>\dfrac{x+1}{3}+8\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan
  Bài 61 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Với giá trị nào của \(m\) thì phương trình ẩn \(x\) :

  a) \(x-3=2m+4\) có nghiệm dương 

  b) \(2x-5=m+8\) có nghiệm âm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 60 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Tìm số nguyên \(x\) bé nhất thỏa mã mỗi bất phương trình sau :

  a) \(0,2x+3,2>1,5\)

  b) \(4,2-\left(3-0,4x\right)>0,1x+0,5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  So sánh số a với số b nếu :

  a) \(x< 5\Leftrightarrow\left(a-b\right)x< 5\left(a-b\right)\)

  b) \(x>2\Leftrightarrow\left(a-b\right)x< 2\left(a-b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Hãy cho biết số nào trong các số \(\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{7};-\dfrac{4}{5}\) là nghiệm của bất phương trình :

                         \(5-3x< \left(4+2x\right)-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA