YOMEDIA
NONE

Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 29 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm.

b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.

Lưu ý:

- không âm tức là ≥ 0

- không lớn hơn tức là ≤ 0

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Giá trị biểu thức không âm khi:

\(2x-5\geq 0\Leftrightarrow 2x\geq 5\)
\(\Leftrightarrow x\geq \frac{5}{2}\)

Vậy để 2x - 5 không âm thì \(x\geq \frac{5}{2}\)

Câu b:

Giá trị biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức \(-7x + 5\) khi: \(-3x\leq -7x+5\)

\(\Leftrightarrow -3x+7x\leq 5\Leftrightarrow 4x\leq 5\Leftrightarrow x\leq \frac{5}{4}\)

Vậy để giá trị của -3x không lớn hơn giá trị của \(-7x+5\) thì \(x\leq \frac{5}{4}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 28 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 30 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 32 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 33 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 34 trang 49 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 40 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 41 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 42 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 43 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 44 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 45 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 46 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 47 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 48 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 49 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 50 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 51 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 52 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 53 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 54 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 55 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 56 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 57 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 58 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 59 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 60 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 61 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 62 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 63 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 64 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.1 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.2 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.3 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.4 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON