ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 29 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm.

b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.

Lưu ý:

- không âm tức là ≥ 0

- không lớn hơn tức là ≤ 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Giá trị biểu thức không âm khi:

\(2x-5\geq 0\Leftrightarrow 2x\geq 5\)
\(\Leftrightarrow x\geq \frac{5}{2}\)

Vậy để 2x - 5 không âm thì \(x\geq \frac{5}{2}\)

Câu b:

Giá trị biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức \(-7x + 5\) khi: \(-3x\leq -7x+5\)

\(\Leftrightarrow -3x+7x\leq 5\Leftrightarrow 4x\leq 5\Leftrightarrow x\leq \frac{5}{4}\)

Vậy để giá trị của -3x không lớn hơn giá trị của \(-7x+5\) thì \(x\leq \frac{5}{4}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1