Bài tập 30 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 30 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng?

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30:

Gọi x là số tờ giấy bạc loại 5000 đồng.

Số tờ giấy bạc loại 2000 đồng là 15 - x (⇒ điều kiện 0 < x < 15; nguyên)

Vì số tiền không quá 70000 nên:

\(5000x+2000(15-x)\leq 70000\)

\(\Leftrightarrow 5000x+30000-2000x\leq 70000\)

\(\Leftrightarrow 3000x\leq 40000\)

\(\Leftrightarrow x\leq \frac{40}{3}\)

Vì x là số nguyên dương nên x có thể là số nguyên dương từ 1 đến 13. Hay x có thể nhận các giá trị là {1; 2; 3; ...; 13}

Vậy số tờ giấy bạc loại 5000 đồng người ấy có thể có là các số nguyên dương thỏa mãn \(1 \leq x \leq 13\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • truc lam
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 59)

  Chọn đáp án đúng cho các khẳng định sau :

  Bất phương trình \(x-2< 1\) tương đương với bất phương trình sau :

  (A) \(x>3\)                              (B) \(x\le3\)

  (C) \(x-1>2\)                       (D) \(x-1< 2\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi
  Bài 64 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Tìm các số tự nhiên \(n\) thỏa mãn mỗi bất phương trình sau :

  a) \(3\left(5-4n\right)+\left(27+2n\right)>0\)

  b) \(\left(n+2\right)^2-\left(n-3\right)\left(n+3\right)\le40\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng
  Bài 63 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Giải các bất phương trình :

  a) \(\dfrac{1-2x}{4}-2< \dfrac{1-5x}{8}\)

  b) \(\dfrac{x-1}{4}-1>\dfrac{x+1}{3}+8\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan
  Bài 61 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Với giá trị nào của \(m\) thì phương trình ẩn \(x\) :

  a) \(x-3=2m+4\) có nghiệm dương 

  b) \(2x-5=m+8\) có nghiệm âm 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 60 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Tìm số nguyên \(x\) bé nhất thỏa mã mỗi bất phương trình sau :

  a) \(0,2x+3,2>1,5\)

  b) \(4,2-\left(3-0,4x\right)>0,1x+0,5\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 58 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  So sánh số a với số b nếu :

  a) \(x< 5\Leftrightarrow\left(a-b\right)x< 5\left(a-b\right)\)

  b) \(x>2\Leftrightarrow\left(a-b\right)x< 2\left(a-b\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 58)

  Hãy cho biết số nào trong các số \(\dfrac{2}{3};\dfrac{2}{7};-\dfrac{4}{5}\) là nghiệm của bất phương trình :

                         \(5-3x< \left(4+2x\right)-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh
  Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 57)

  Với giá trị nào của \(x\) thì :

  a) Giá trị phân thức \(\dfrac{5-2x}{6}\) lớn hớn giá trị phân thức \(\dfrac{5x-2}{3}\) ?

  b) Giá trị phân thức \(\dfrac{1,5-x}{5}\) nhỏ hơn giá trị phân thức \(\dfrac{4x+5}{2}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời