ADMICRO
UREKA

Bài tập 7 trang 142 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 7 tr 142 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Xét tính liên tục trên \(\mathbb{R}\) của hàm số: \(g(x)=\left\{\begin{matrix} \frac{x^2-x-2}{x-2} \ neu \ x>2\\ 5-x \ \ \ \ neu \ x\leq 2 \end{matrix}\right.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Khi x > 2 hàm số liên tục.
  • Khi x < 2 hàm số liên tục.
  • Ta xét tính liên tục của hàm số tại x = 2.

Ta có: \(g(2)=3,\lim_{x\rightarrow 2^+}g(x)=\lim_{x\rightarrow 2^+} \frac{x^2-x-2}{x-2}=\lim_{x\rightarrow 2^+}\frac{(x+1)(x-2)}{x-2}\)

\(=\lim_{x\rightarrow 2^+}(x+1)=3 \ (1)\)

\(\lim_{x\rightarrow 2^-}g(x)=\lim_{x\rightarrow 2^-}(5-x)=3 \ \ (2)\)

Từ (1), (2) \(\Rightarrow \lim_{x\rightarrow 2}g(x)=3=g(2)\Rightarrow\) hàm số liên tục tại x = 2.

Tóm lại hàm số đã cho liên tục trên \(\mathbb{R}\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 142 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 5 trang 142 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 142 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4.47 trang 172 SBT Toán 11

Bài tập 4.48 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.49 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.50 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.51 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.52 trang 173 SBT Toán 10

Bài tập 4.53 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.54 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.55 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.56 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.57 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.58 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.59 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.60 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.61 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.62 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.63 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.64 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.65 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.66 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.67 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.68 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 4.69 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 4.70 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 4.71 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 55 trang 177 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 177 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 177 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 63 trang 179 SGK Toán 11 NC

Bài tập 64 trang 179 SGK Toán 11 NC

Bài tập 65 trang 180 SGK Toán 11 NC

Bài tập 66 trang 180 SGK Toán 11 NC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF