YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 15 tr 143 sách GK sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho phương trình: -4x3 + 4x – 1 = 0     (1)

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai

A. Hàm số f(x) = -4x3 + 4x – 1 liên tục trên \(\mathbb{R}\).

B. Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng \((-\infty , 1)\).

C. Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng \((-2, 0)\).

D. Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trên khoảng \((-3,\frac{1}{2})\).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 15

Đặt \(f(x)=-4x^3+4x-1,\) hàm số liên tục trên \(\mathbb{R}\), ta có: 

\(f(-2)=23;f(1)=-1\Rightarrow f(-2).f(1)< 0\)

⇒ f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (-2;1)

⇒ trên khoảng \((-\infty ;1)\supset (-2;1)\) phương trình f(x) = 0 có nghiệm

⇒ (B) là phương án sai.

Ta dễ kiểm tra được các phương án còn lại đúng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 15 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 13 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 143 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4.47 trang 172 SBT Toán 11

Bài tập 4.48 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.49 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.50 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.51 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.52 trang 173 SBT Toán 10

Bài tập 4.53 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.54 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.55 trang 173 SBT Toán 11

Bài tập 4.56 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.57 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.58 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.59 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.60 trang 174 SBT Toán 11

Bài tập 4.61 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.62 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.63 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.64 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.65 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.66 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.67 trang 175 SBT Toán 11

Bài tập 4.68 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 4.69 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 4.70 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 4.71 trang 176 SBT Toán 11

Bài tập 55 trang 177 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 177 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 177 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 178 SGK Toán 11 NC

Bài tập 63 trang 179 SGK Toán 11 NC

Bài tập 64 trang 179 SGK Toán 11 NC

Bài tập 65 trang 180 SGK Toán 11 NC

Bài tập 66 trang 180 SGK Toán 11 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON