MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Trong những luận điểm về một nhà nước của dân, do dân, vì dân của Hồ Chí Minh dưới đây, luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước ?

  • A.  Nước ta là nước dân chủ
  • B. Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người.
  • C.  Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác
  • D. Việc gì cólợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA