AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào dưới đây ( trong các luận điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước dân chủ)  trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước do dân?

  • A.  Nước ta là nước dân chủ
  • B. Cách mệnh rồi thì giao quyền cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người
  • C. Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác
  • D. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>