AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong “ Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” năm 1945, Hồ Chí Minh đã nêu một số luận điểm quan trọng. Hỏi: trong các luận điểm đó, luận điểm nào xác định thuộc tính bản chất của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

  • A. Nếu không có nhân dân thì chính phủ không đủ lực lượng.Nếu không có chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đường
  • B. Nếu nước độ lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lậpcũng chẳng có nghĩa lý gì
  • C. Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc
  • D. Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>