AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào dưới đây về chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta, được Hồ Chí Minh nói đến lần đầu trong tác phẩm Đường cách mệnh?

  • A. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
  • B.

   Bao nhiêu quyền hạn đều của dân

  • C.

   Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương đều do dân cử ra

  • D. Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA