AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, luận điểm nào dưới đây được viết trong Di chúc?

  • A. Ta đoàn kết đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc
  • B. Ta còn phải đòan kết để xây dựng nước nhà
  • C. Để đoàn kết phải có lòng khoan dung, đại độ với con người.
  • D.

   Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>