AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào trong những luận điểm dưới đây về nhà nước của Hồ Chí Minh, trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước của dân?

  • A.  Nước ta là nước dân chủ
  • B. Cách mạng rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người
  • C. Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi và gây nên chính phủ khác
  • D. Việc gì có lởi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>