AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các luận điểm dưới đây của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, luận điểm nào là nền gốc của đại đoàn kết?

  • A.

   Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân, và các tầng lớp nhân dân lao động khác

  • B.

   Bất cứ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.

  • C.

   Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài

  • D.

   Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đọan chính trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>