AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong” Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh,huyện và làng” năm 1945, Hồ Chí Minh đã nêu lên một số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi: luận điểm nào là tư tưởng

  • A. Nếu không có nhân dân thì chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đường
  • B. Chính phủ đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc
  • C. Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân
  • D. Việc gì có lợi cho dân , ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>