AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các luận điểm dưới đây, luận điểm nào thể hiện cụ thể chính sách đòan kết thật sự của Hồ Chí Minh?

  • A. Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
  • B.  Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ.
  • C. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta.
  • D.

   Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>