AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những câu dưới đây, có một câu thiếu nội dung quan trọng. Hãy phát hiện câu đó:

  • A. Đại đoàn kết tức là trước hết phải đòan kết đại đa số nhân dân, gồm công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
  • B.

   Đó là nền gốc của đại đoàn kết, cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây

  • C. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc
  • D.

   Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>