AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Di chúc, phần nói về Đảng, lời căn dặn nào thể hiện sự mẫn cảm và tầm nhìn xa của Hồ Chí Minh đối với việc ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa trong Đảng sau khi đất nước đạt được đỉnh cao thắng lợi?

  • A.  Đảng ta là một đảng cầm quyền.Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư
  • B. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
  • C. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
  • D. Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi, việc cầnphải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>