AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những luận điểm về đạo đức của Hồ Chí Minh, luận điểm nào dưới đây được Hồ Chí Minh viết trong Di chúc ?

  • A. Đảng ta là một Đảng câm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính,chí công vô tư
  • B. Cần , kiệm, liêm, chính là 4 đức của một con người, thiếu một đức thì không thành người
  • C. Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố
  • D.  Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc. Đối lập với “ chí công vô tư” là “ dĩ công vi tư”, đó là điều mà đạo đức mới đòi hỏi phải chống lại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>