AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những luận điểm dưới đây của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản, luận điểm nào được hồ Chí Minh viết lần đầu trong tác phẩm Đường kách mệnh?

  • A.

   Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông dương vào đầu năm1930

  • B.

   Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc, không thiên tư, thiên vị

  • C.

   Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt

  • D. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>