AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm một luận điểm còn ghi thiếu một nội dung quan trọng trong những luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

  • A. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Ta còn phải đòan kết để xây dựng nước nhà
  • B. Trong mỗi con người Việt Nam ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêu nước tiềm ẩn bên trong
  • C.

   Ai có tài, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ

  • D.

   Để đoàn kết phải có tấm lòng khoan dung, đại độ với con người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>