AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh thì học chủ nghĩa Mác – Lênin như thế nào là đúng đắn nhất?. Hãy tìm đáp án sai trong những cách học dưới đây

  • A. Học thuộc lòng sách vở Mác – Lênin
  • B. Họclập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết những vấn đề thực tế của nước ta
  • C. Học lý luận cốt để áp dụng vào thực tế
  • D. Học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>