AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các luận điểm sau, luận điểm nào thể hiện chính sách đòan kết là một chính sách cơ bản có tính chiến lược, nhất quán lâu dài?

  • A. Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác
  • B. Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn lâu dài
  • C. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, chứ không phải là một thủ đọan chính trị
  • D. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đòan kết để xây dựng nước nhà

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>