AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xác định câu nào dưới đây là của Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  • A. Làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai
  • B. Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng nhưng không được ỷ lại
  • C.

   Việt Nam sẵn sàng là bạn của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển

  • D.

   Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA