AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi trả lời câu hỏi:” dạy chủ nghĩa Mác – Lênin như thế nào là đúng?” Hồ Chí Minh đã nêu ý kiến như sau. Hãy tìm ý kiến nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong việc giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin của Hồ Chí Minh

  • A.  Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì đều phải làm tròn nhiệm vụ
  • B. Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng quét nhà lại để cho nhà đầy rác
  • C. Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa
  • D. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là “ hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin được”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>