AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát hiện một luận điểm ghi sai, trái với tình cảm nhân văn của Hồ Chí Minh khi Người nói về đại đoàn kết dân tộc

  • A. Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi
  • B. Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay
  • C. Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc
  • D. Đối với những đồng bào bị lạc lối lầm đường, ta phải lấy pháp luật nghiêm trị họ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>