AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào dưới đây thể hiện Hồ Chí Minh?

  • A. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi.Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột
  • B.  Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân
  • C.  Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Cần phải giũ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình
  • D. Tôi chỉ cómột ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>