AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y - 2z - 9 = 0,\) \(\left( Q \right):x - y - 6 = 0.\) Góc giữa hai mặt phẳng (P), (Q) bằng

  • A. \(90^0\)
  • B. \(30^0\)
  • C. \(45^0\)
  • D. \(60^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\left( P \right):2x - y - 2z - 9 = 0\) có 1 VTPT là \(\overrightarrow {{n_1}} \left( {2; - 1; - 2} \right)\) 

  \(\left( Q \right):x - y - 6 = 0\) có 1 VTPT là \(\overrightarrow {{n_2}} \left( {1; - 1;0} \right)\) 

  \(\cos \left( {\left( P \right);\left( Q \right)} \right) = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} ,\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {2.1 + \left( { - 1} \right)\left( { - 1} \right) + 0} \right|}}{{\sqrt {{2^2} + {1^2} + {2^2}} .\sqrt {{1^2} + {1^2} + 0} }} = \frac{1}{{\sqrt 2 }} \Rightarrow \left( {\left( P \right);\left( Q \right)} \right) = {45^0}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>