AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 7}}{{x + 2}}\) là

  • A. (2;- 3)
  • B. (- 2;3)
  • C. (3;- 2)
  • D. (- 3;2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: 

  Tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}},\left( {ad - bc \ne 0} \right)\) là \(\left( { - \frac{d}{c};\frac{a}{c}} \right)\) 

  Cách giải:

  Tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 7}}{{x + 2}}\) là (- 2;3) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>