AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. \(a < 0,b > 0,c < 0,d < 0\)
  • B. \(a < 0,b < 0,c < 0,d > 0\)
  • C. \(a > 0,b > 0,c < 0,d < 0\)
  • D. \(a < 0,b > 0,c > 0,d < 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quan sát đồ thị hàm số, ta thấy:

  +) Khi \(x \to  + \infty \) thì \(y \to  - \infty  \Rightarrow a < 0:\) Loại phương án C

  +) Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tung độ âm \( \Rightarrow d < 0:\) Loại phương án B

  +)  \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d \Rightarrow y' = 3a{x^2} + 2bx + c\) 

  Hàm số có 2 cực trị trái dấu \( \Rightarrow ac < 0 \Rightarrow c > 0\)  (do a < 0): Loại phương án A 

  Chọn phương án D.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>