• Câu hỏi:

  Theo quy luật phân ly độc lập của Menđen với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì tỷ lệ kiểu hình ở đời con khi bố mẹ dị hợp là:

  • A. (3:1)n  
  • B. 9:3:3:1
  • C. (1:2:1)n
  • D. (1:1)n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu bố mẹ dị hợp 1 cặp gen thì cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con sẽ là (3:1). Vì vậy nếu bố mẹ dị hợp n cặp gen thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là (3:1)n.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC