• Câu hỏi:

   Thế nào là thể đột biến:

  • A. Là trạng thái cơ thể của cá thể đột biến
  • B. Là biểu hiện ra kiểu hình của tế bào bị đột biến
  • C. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình
  • D. Các cá thể đột biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những đột biến trong cơ thể có thể biểu hiện hoặc không, khi gen ở trạng thái đồng hợp hoặc đột biến từ gen lặn trở thành gen trội thì sẽ biểu hiện ra kiểu hình, lúc này cơ thể mang gen đột biến gọi là thể đột biến.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC